ALGEMENE VOORWAARDEN SHOPPINGDELUXE.NL

 Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1   Deze algemene voorwaarden hebben specifiek en enkel betrekking op verkopen aan consumenten via onze website: Shoppingdeluxe.nl, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de verkoper en koper en er sprake is van een “ overeenkomst op afstand”.

1.2   Voor zover koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

2.1  Wicotex VOF

       Handelend onder de naam: Shoppingdeluxe.nl

       Hoofdkantoor: Winjewaweg 2, 4031 KH  INGEN

       E-mailadres: info@shoppingdeluxe.nl

       Telefoonnummer:0344-600932

       Kvk nummer: NL817437769B01

       BTW-identificatienummer: NL817437769B01


Artikel 3 – Totstandkoming en levering

3.1  De consument verklaart alle noodzakelijke informatie op onze site te hebben verkregen om zijn bestelling te plaatsen. De consument is verplicht deze algemene voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan. Voor het definitieve akkoord heeft de consument de mogelijkheid om zijn bestelling na te kijken en eventueel aan te passen.

3.2   Een overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst bij e-mail of post door koper van de bevestiging van een bestelling. De bevestiging van de bestelling die u op het scherm te zien krijgt en per e-mail toegestuurd krijgt, zal dienen als onherroepelijk bewijs van bestelling.

3.3   Een overeengekomen tijdstip van levering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Shoppingdeluxe.nl doet hun uiterste best om elke bestelling perfect af te leveren. Het kan echter wel eens gebeuren dat er in een tafelkleed een drukfout of een kleine oneffenheid zit. Dit is helaas niet te vermijden en doet niets af van de waarde van het tafelkleed. Bij shoppingdeluxe.nl wordt elk artikel nauwkeurig gecontroleerd voordat het verzonden wordt. Mochten we toch iets over het hoofd hebben gezoen, dan wordt dat in onderling overleg een oplossing gezocht.

 

Artikel 4 - Kwaliteit

4.1   Shoppingdeluxe.nl verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de bestelling omschreven.

4.2   Shoppingdeluxe.nl verbindt zich aan de koper hem zaken te leveren, die:

       a.  van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;

       b.  in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Shoppingdeluxe.nl en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;

       c.  de prestaties (afwerking) leveren, zoals in de bestelling omschreven.

4.3   Shoppingdeluxe.nl staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Shoppingdeluxe.nl kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 5 - Garantie en aansprakelijkheid

5.1   Shoppingdeluxe.nl garandeert, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.  

5.2   Shoppingdeluxe.nl is zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en door de zaken, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

5.3  De aansprakelijkheid van Shoppingdeluxe.nl is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Shoppingdeluxe.nl

5.4  Bij Shoppingdeluxe.nl is bijna elk artikel maatwerk. De consument verklaart zich er bij dezen mee akkoord te gaan geen recht op retour te hebben bij de bestelling van maatwerk en/of artikelen die uit de originele verpakking zijn gehaald. Met uitzondering van een fabrieksfout of defect.

        In geval van maatwerk heeft de consument de mogelijkheid een productmonster te bestellen. Bij de eerstvolgende order worden de kosten van het productmonster verrekend.

       Voor de producten op onze website waar het niet om maatwerk gaat, geldt het herroepingrecht. Zie artikel 6 - Herroepingrecht

       Wij willen u erop wijzen dat de getoonde kleuren op de website in werkelijkheid af kunnen wijken. Hoewel we onze uiterste best doen om dit te beperken, is dit nooit helemaal te voorkomen.

       U heeft daarom dan ook de mogelijkheid om vooraf een productmonster te bestellen van het door u gewenste product.

 

Artikel 6 -  Herroepingrecht

6.1   U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Maatwerkartikelen en/of artikelen die uit de originele verpakking zijn gehaald, zijn uitgesloten van het herroepingrecht. Met uitzondering van een fabrieksfout of defect.

       De herroepingtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed van de bestelling fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingrecht uit te oefenen, moet u Shoppingdeluxe.nl schriftelijk (per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingtermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingrecht te verzenden voordat de herroepingtermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen, nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

6.2 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de consument.     

 

Artikel 7 - Betaling

 7.1 De verkoper voorziet als principe dat de betaling vooraf op de rekening van de verkoper geschiedt. Indien de consument een ander vorm van betaling wenst zal hij zich wenden tot de verkoper.

 

Artikel 8 - Fouten/Onvolkomenheden

Aan eventuele fouten of onvolkomenheden op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

9.1   Op alle door Shoppingdeluxe.nl  gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is op deze overeenkomsten niet van toepassing.

9.2  Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling

10.1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Shoppingdeluxe.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.2  Bij Shoppingdeluxe.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een antwoord kan verwachten.

10.3   De consument dient Shoppingdeluxe.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 11 - Copyright

11.1 Op alle afbeeldingen van Shoppingdeluxe.nl rust copyright. Deze mogen niet zonder toestemming van Shoppingdeluxe.nl gebruikt worden.